កំរងរូបថត

អបអរសាទរបុណ្យព្រះយេស
Read more.
រីករាយបុណ្យព្រះយេស៊ូ
នៅថ្ងៃទីអាទិត្យទី២៣
Read more.
ពិធី​សម្ពោធ​សាលា​មត្
ពិធី​សម្ពោធ​សាលា​មត្
Read more.
អភិបូជា​រំលឹក​ដល់​វិ
Read more.
អបអរសាទរបុណ្យ​ព្រះ​យ
Read more.
អបអរសាទរបុណ្យ​ព្រះ​យ
Read more.
បើក​បវេសនកាល​ឆ្នាំសិ
Read more.
ខួប៥០ឆ្នាំនៃថ្វាយខ្ល
Read more.
អធិដ្ឋានពេញមួយយប់ លើ
Read more.
ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ
Read more.