កំរងរូបថត

កម្រងរូបបូជនីយ៍ចររបស
Read more.
ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបា
Read more.
បុណ្យខួប២២៩ឆ្នាំ នៃព
Read more.
ពិធីជ្រមុជទឹកដល់ក្មេ
Read more.
ការប្រារព្វពិធីបុណ្យ
Read more.
ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបា
Read more.
ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ជាទិ
Read more.
ការអធិដ្ឋានពេញមួយយប់
Read more.
អបអរសាទរបុណ្យព្រះយេស
Read more.
អបអរសាទរបុណ្យព្រះយេស
Read more.