កំរងរូបថត

គូស្រករទាំង១០គ្រួសារ
Read more.
កម្រងរូបភាព បូជនីយចរ
Read more.
កម្រងរូបភាពនៃ កម្មវិ
Read more.
គង្វាល​ថ្មី​នៃ​ព្រះស
សំឡេង​ចម្រៀង​តម្កើង​
Read more.
ការអធិដ្ឋានតេហ្សេ នៅ
កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែវ
Read more.
កម្រងរូបភាព ការដង្ហែ
​គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៦ ខ
Read more.
បុណ្យព្រះនាងម៉ារី នៅ
ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នា
Read more.
គ្រីស្តបរិស័ទនៅក្នុង
នៅយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា
Read more.
ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបា
ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែកក្កដ
Read more.
អគ្គសញ្ញាតែងតាំង លោក
Read more.