កំរងរូបភាព

ការអធិដ្ឋានតេហ្សេ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកបាត់ដំបង

កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបាត់ដំបង បានរៀបចំកម្មវិធីអធិដ្ឋានតេហ្សេ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ លោកអភិបាលអេនរីគេ ហ្វីការេដូ បងប្រុស Ghislain ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ កម្មវិធីតេហ្សេនៅក្នុងពិភពលោក និង បងប្រុស Shyamol មកពីប្រទេសបារាំង លោកបូជាចារ្យ បងស្រី យុវជនយុវនារី និងបងប្អូនគ្រីស្តបរិស័ទមកពីព្រះសហគមន៍នានាក្នុងតំបន់បាត់ដំបង។
ប្រភពពីព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបង

This slideshow requires JavaScript.