កំរងរូបភាព

ការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ លោកបូជាចារ្យសម្រាប់ ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគភ្នំពេញ នៅព្រះសហគមន៍កាូលិកសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច ៣១ តុលា២០១៨

This slideshow requires JavaScript.