កំរងរូបភាព

កម្រងរូបភាព ការដង្ហែរធាតុរបស់សន្តលូវីស និងសន្តីហ្សឺលី នៅជុំវិញភូមិភាគភ្នំពេញ

​គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញានេះ ធាតុរបស់សន្តលូវីស និងសន្តីហ្សឺលី ម៉ាតាំងបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា បានរយៈពេល ១២ ហើយ។ បើគិតពីថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា មកដល់ថ្ងៃនេះ ធាតុរបស់លោកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរ ជុំវិញភូមិភាគភ្នំពេញហើយ។ ហើយធាតុរបស់ លោកឳពុក និងអ្នកម្តាយរបស់របស់សន្តី តេរេហ្សា នឹងធ្វើដំណើរចេញពីព្រះវិហ៊ារសន្តសិលា និងសន្តប៉ូលនៅថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា ទៅព្រះសហគមន៍ភូមិភាគកំពុងចាម និងព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបងបន្តទៀត។ ខាងក្រោមនេះ ជាកម្រងរូបភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ធាតុលោកទាំងពីរ។

This slideshow requires JavaScript.