កំរងរូបភាព

កម្មវិធីបោះជំរំកុមារកាយឫទ្ធិនៅភ្នំពេញថ្មី ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨