សភាលោកអភិបាល ឡាវ _កម្ពុជា

អភិបាល​ប្រចាំប្រទសឡាវ៖

– លោកកាឌីណាល់​លូវីស ម៉ារីលីង ម៉ងខាណេឃូន

– លោកយ៉ូហាន​ខាំសេ​ វិថាវង្សជាអភិបាលចូលនិវត្តន៍នៃព្រះសហគមន៍វៀងចន្ទ

– លោកយ៉ូហាន ម៉ារីព្រីដា អ៊ីនធីរ័ត្ន អភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគសុវណ្ណខេត្ត និង​ជា​អនុប្រធាន​C.E.L.A.C

– លោក ព្យែរ៍​ បាច់ អភិបាល​ចូលនិវត្តន៍ព្រះសហគមន៍ប៉ាកសេ

– លោកទីតូ បនចុង ធូប៉ានហុង ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនៅហ្លួងប្រាបាង

– បូ. អានឌ្រូ ស៊ូកសាវ៉ាត នូណាសាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនៅភូមិភាគ​ប៉ាកសេ

អភិបាល​ប្រចាំ​ប្រទេសកម្ពុជា៖

  • លោក ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញ និងជាប្រធាន និង​ជាអគ្គលេខាធិការ CELAC
  • លោកស៊ូសៃរាជ្យ អន់តូនីសាមី ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគកំពង់ចាម
  • លោកហ្វីការេដូ អេនរីគេជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបង

ប្រធាន និង​អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមសភាលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ ប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជាC.E.L.A.C

                        អភិ.ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

 អាស័យដ្ឋាន៖     ភូមិរោងចក្រ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី​ ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

                        ប្រអប់សំបុត្រ 123 ភ្នំពេញ

 ទូរស័ព្ទ៖            023 640​0 841