ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,៣១_៣៧ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សគថ្លង់ម្នាក់ឲ្យ‌ជា 31 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចេញពីតំបន់ក្រុងទីរ៉ូស កាត់តាមតំបន់ក្រុងស៊ីដូន និងតំបន់ស្រុកដេកា‌ប៉ូល ឆ្ពោះទៅសមុទ្រកាលី‌ឡេវិញ។ 32 គេនាំបុរសថ្លង់ម្នាក់មកគាល់ព្រះ‌អង្គ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹក សន្ត ស៊ីរីល ជាបព្វជិត និង សន្ត មេតូឌីអូស ជាអភិបាលព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,២៤-៣០ត្រីសាសន៍ដទៃម្នាក់ជឿព្រះ‌យេស៊ូ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,១៤_២៣មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមិនបរិសុទ្ធ 14 បន្ទាប់មក ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅបណ្ដា‌ជនមកម្ដងទៀត រួចមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគេថា៖ «ចូរស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ហើយយល់ឲ្យច្បាស់ថា 15

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,១-១៣ពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី និងទំនៀម‌ទម្លាប់ 1 មានពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី* និងអាចារ្យ*ខ្លះ នាំគ្នាមកពីក្រុងយេរូ‌សាឡឹមទៅជួបព្រះ‌យេស៊ូ។2 គេឃើញសិស្ស*របស់ព្រះ‌អង្គខ្លះបរិ‌ភោគអាហារ ដោយដៃមិនបរិសុទ្ធ*

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹកព្រះនាងម៉ារីនៅលូដ៍ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៥៣-៥៦ ៥៣ កាលព្រះយេស៊ូ និង ពួកសិស្សបានឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងក្នុងស្រុកគេនេសារ៉ែតហើយ គេក៏នាំគ្នាចតទូក។ ៥៤ ព្រះអង្គយាងឡើងលើគោកជាមួយសិស្សពេលនោះ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃអាទិត្យទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ៥,១-១១ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅសិស្សបីរូប 1 ថ្ងៃមួយ ព្រះ‌យេស៊ូគង់នៅមាត់បឹងគេនេ‌សារ៉ែត មានបណ្ដា‌ជនជាច្រើនប្រជ្រៀតគ្នានៅជុំ‌វិញព្រះ‌អង្គ ដើម្បីស្ដាប់ព្រះ‌បន្ទូលរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់។2 ព្រះ‌អង្គទតឃើញទូកពីរចតនៅមាត់ច្រាំង រីឯអ្នកនេសាទនាំគ្នាចុះទៅលាងអួនរបស់គេ។3

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៧-១៣ព្រះ‌យេស៊ូចាត់សិស្សទាំងដប់‌ពីររូបឲ្យទៅប្រកាសដំណឹង‌ល្អ ព្រះ‌យេស៊ូយាងទៅភូមិនានាដែលនៅជុំ‌វិញ ហើយទ្រង់បង្រៀនអ្នកស្រុក។ 7 ពេលនោះ ព្រះ‌អង្គត្រាស់ហៅសិស្ស*ទាំងដប់‌ពីររូបមក រួចទ្រង់ចាត់គេពីរៗនាក់ឲ្យទៅ ទាំងប្រទានឲ្យគេមានអំណាចដេញលើវិញ្ញាណអាក្រក់ផង។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹក សន្ត ប៉ូល មីគី និងសហការីជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,១-៦អ្នកភូមិណាសារ៉ែតបដិសេធមិនព្រមទទួលព្រះ‌យេស៊ូ 1 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចេញពីទីនោះត្រឡប់ទៅភូមិស្រុករបស់ព្រះ‌អង្គវិញ ពួកសិស្ស*ក៏ទៅតាមព្រះ‌អង្គដែរ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019

បុណ្យរំលឹកសម្តី អាកាថា ជាព្រហ្មចារី និងជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៥,២១-៤៣ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមឲ្យ‌ជា និងប្រោសកូនស្រីលោកយ៉ៃរូសឲ្យរស់ឡើងវិញ 21 ព្រះ‌យេស៊ូឆ្លងទូកពីត្រើយម្ខាងមកវិញ ព្រះ‌អង្គគង់នៅឆ្នេរសមុទ្រ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019

បុណ្យរំលឹកសម្តី អាកាថា ជាព្រហ្មចារី និងជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៥,២១-៤៣ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសស្ត្រីមានជំងឺធ្លាក់ឈាមឲ្យ‌ជា និងប្រោសកូនស្រីលោកយ៉ៃរូសឲ្យរស់ឡើងវិញ 21 ព្រះ‌យេស៊ូឆ្លងទូកពីត្រើយម្ខាងមកវិញ ព្រះ‌អង្គគង់នៅឆ្នេរសមុទ្រ។

ចុចអាន