ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យរំលឹក សន្ត យ៉ូហាន នៃព្រះឈើឆ្កាង ជាបូជាចារ្យ និងជាគ្រូបាធ្យាយព្រះសហគមន៍ អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤៨,១៧-១៩ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យរំលឹក សន្តី លូស៊ី ជាព្រហ្មចារី និង មរណៈសាក្សី អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤១,១៣-២០ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១១,១១-១៥

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ២០១៨

អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤០,១-១១ទំនុកតម្កើង លេខ ៩៦,១-៣.១០-១២ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១៨,១២-១៤ 12«តើអ្នករាល់គ្នាយល់យ៉ាងណា ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានចៀមមួយរយក្បាល ហើយចៀមមួយវង្វេងបាត់?។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ អេសាយ ៣៥,១-១០ទំនុកតម្កើង លេខ៨៥, ៩-១៤ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ៥,១៧-២៦ 17ថ្ងៃមួយ ព្រះយេស៊ូកំពុងតែបង្រៀនបណ្ដាជន មានពួកខាងគណៈផារីស៊ី

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃអាទិត្យទី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អាទិត្យទី២ ក្នុងរដូវរងចាំអត្ថបទទី១ បារូក ៥,១-៩ទំនុក្តម្កើង លេខ១២៦,១-៦អត្ថបទទី២ ភីលីព ១,៤-៦.៨-១១ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ៣,១-៦ 1 នៅឆ្នាំទីដប់ប្រាំ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យគោរព ព្រះនាងព្រហ្មចារីម៉ារី គ្មានជំពាក់បាបអត្ថបទទី១ កំណើតពិភពលោក ៣,៩_១៥.២០ទំនុកតម្កើងលេខ ៩៨,១_៤អត្ថបទទី២ អេភេសូ ១,៣_៦.១១_១២ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ១,២៦_៣៨

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យរំឭកសន្ត អាំប្រុស ជាអភិបាល និងជាគ្រូបាធ្យាយព្រះសហគមន៍ អត្ថបទទី១ អេសាយ ២៩,១៧-២៤ទំនុកតម្កើង លេខ២៧,១.៤.១៣-១៤ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ៩,២៧-៣១ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់ឲ្យភ្លឺ 27

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃពុធទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ អេសាយ ២៥,៦-១០ក ទំនុកតម្កើង លេខ ២៣,១-៣ក.៣ខ-៧ ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១៥,២៩-៣៧ ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសអ្នកមានជំងឺផ្សេងៗឲ្យជា

ចុចអាន