ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១០ ខ
អត្តបទទី១ ១យ៉ូហាន ៤,
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៩ ខែ
អត្ថបទទី១ ១ យ៉ូហាន ៤
Read more.
ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ
អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៤,
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៧ ខែ
អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៣,
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៦ ខែ
បុណ្យព្រះយេស៊ូសម្តែង
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៥ ខ
អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន 3,
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៤ ខែ
បុណ្យរំលឹក សន្តីអេលី
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៣ ខ
អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ២,
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៣១
អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន២,១
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៣០ ខ
បុណ្យគោរពគ្រួសារដ៏វិ
Read more.