ព័ត៌មាន

លោក​អភិបាល៖ ជីវិត​គ្
គ្រីស្តបរិស័ទ​មក​ពី​
Read more.
បងស្រី សានី​សច្ចា​និ
បងស្រី តេរ៉េស អេង សា
Read more.
ព្រះសហគមន៍​ចែក​អំណរ​
ព្រះសហគមន៍​កាតូលិក​ត
Read more.
ព្រះសហគមន៍កំពង់គោនឹង
គ្រីស្តបរិស័ទជាច្រើន
Read more.
តំណាង​អន្តរសាសនា ជួប
តំណាង​ប្រតិភូ​អន្តរ​
Read more.
គ្រីស្ត​បរិស័ទ​នៅ​កម
លោក​បូជាចារ្យ​រឿង ឆ័
Read more.
លោក​មួងរស់ ទៅ​សិក្សា
លោក​បូជាចារ្យ​មួង រស
Read more.
ដូន​ជីក្រុម​ស្រឡាញ់​
នៅ​ថ្ងៃទី​១ មករានេះ
Read more.
ព្រះសហគមន៍បង្កើតការប
ដើម្បី​អប​អរ​សាទរ ឆ្
Read more.
អបអរ​សាទរ​ ខួប១០ឆ្នា
ព្រះសហគមន៍​កាតូលិក​ភ
Read more.