កំរងរូបភាព

បើក​បវេសនកាល​ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩​ នៅ​វិទ្យា​ស្ថាន​សន្ត​ប៉ូល​