កំរងរូបថត

ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបា
Read more.
ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ជាទិ
Read more.
ការអធិដ្ឋានពេញមួយយប់
Read more.
អបអរសាទរបុណ្យព្រះយេស
Read more.
អបអរសាទរបុណ្យព្រះយេស
Read more.
អបអរសាទរបុណ្យព្រះយេស
Read more.
រីករាយបុណ្យព្រះយេស៊ូ
នៅថ្ងៃទីអាទិត្យទី២៣
Read more.
ពិធី​សម្ពោធ​សាលា​មត្
ពិធី​សម្ពោធ​សាលា​មត្
Read more.
អភិបូជា​រំលឹក​ដល់​វិ
Read more.
អបអរសាទរបុណ្យ​ព្រះ​យ
Read more.