កំរងរូបថត

គ្រីស្តបរិស័ទនៅក្នុង
នៅយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា
Read more.
ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបា
ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែកក្កដ
Read more.
អគ្គសញ្ញាតែងតាំង លោក
Read more.
ផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនម
Read more.
សិក្ខារសាលា នៃអង្គកា
Read more.
បុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ
Read more.
រូបភាពនៃការប្រាព្ធពិ
Read more.
កំរងរូបភាពនៃសកម្មភាព
Read more.
ថ្ងៃសុក្រ​ពិសិដ្ឋ​នៅ
Read more.
ពិធីបុណ្យ ប្រសិទិ្ធព
Read more.