កំរងរូបថត

គង្វាល​ថ្មី​នៃ​ព្រះស
សំឡេង​ចម្រៀង​តម្កើង​
Read more.
ការអធិដ្ឋានតេហ្សេ នៅ
កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែវ
Read more.
កម្រងរូបភាព ការដង្ហែ
​គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៦ ខ
Read more.
បុណ្យព្រះនាងម៉ារី នៅ
ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នា
Read more.
គ្រីស្តបរិស័ទនៅក្នុង
នៅយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា
Read more.
ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបា
ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែកក្កដ
Read more.
អគ្គសញ្ញាតែងតាំង លោក
Read more.
ផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនម
Read more.
សិក្ខារសាលា នៃអង្គកា
Read more.
បុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ
Read more.