ព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយ អាលេលូយ៉ា!
យុវជន​ជួយ​សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដើម្បី​បរិស្ថានស្អាត និងសុខភាពល្អ​
សហគ្រិនសង្គមនាំអ្នកក្រីក្រនិងជនពិការចូលក្នុងសង្គម
បុណ្យឆ្លងអារាម ដូនជីកាតូលិក នៃក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទានដុកឌ្រីននៅខេត្តពោធិ៍សាត់
ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា ដល់សិក្ខាកាមជំនាន់ទី១ និងជំនាន់ទី២
ព័ត៌មានថ្មី
ព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយ អាលេលូយ៉ា!
យុវជន​ជួយ​សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដើម្បី​បរិស្ថានស្អាត និងសុខភាពល្អ​
សហគ្រិនសង្គមនាំអ្នកក្រីក្រនិងជនពិការចូលក្នុងសង្គម
បុណ្យឆ្លងអារាម ដូនជីកាតូលិក នៃក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទានដុកឌ្រីននៅខេត្តពោធិ៍សាត់
ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា ដល់សិក្ខាកាមជំនាន់ទី១ និងជំនាន់ទី២