គ្រីស្តបរិស័ទ២៦នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារ ព្រះមាតានៃសន្តិភាព
គ្រីស្តបរិស័ទ៣០នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារ សន្ត សិលានិងសន្តប៉ូល
ក្រុមអេម៉ាណូអែលរិះគិតអំពី ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់
ទេវវិទ្យាល័យកាតូលិកកម្ពុជា បានប្រកាសទទួលបេក្ខជន ប្រាក់ ប៊ុនហុង និង វិន កាន់ ជានិស្សិតផ្លូវការ
ពលកររួមគ្នាដើម្បីសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការងារ
ព័ត៌មានថ្មី
គ្រីស្តបរិស័ទ២៦នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារ ព្រះមាតានៃសន្តិភាព
គ្រីស្តបរិស័ទ៣០នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារ សន្ត សិលានិងសន្តប៉ូល
ក្រុមអេម៉ាណូអែលរិះគិតអំពី ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់
ទេវវិទ្យាល័យកាតូលិកកម្ពុជា បានប្រកាសទទួលបេក្ខជន ប្រាក់ ប៊ុនហុង និង វិន កាន់ ជានិស្សិតផ្លូវការ
ពលកររួមគ្នាដើម្បីសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការងារ