ព្រះសហគមន៍កាតូលិកទទួលព្រះវិហារចំណាស់នៅលើកំពូលភ្នំបូកគោពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គ្រីស្តបរិស័ទនៅកម្ពុជាអរគុណរាជរដ្ឋាភិបាល 
លោកអភិបាលអូលីវីយេ "ការិយាល័យនីមួយៗធ្វើឲ្យមានជីវិតរស់រវើក ក្នុងព្រះសហគមន៍"
ពិធីចែកសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលាភីចំនួន ៧៥នាក់នៃវិទ្យាស្ថានសន្តប៉ូល
លោកអភិបាល អូលីវីយេ៖ ត្រូវមានកម្លាំងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមទៅមុខជានិច្ច
ព័ត៌មានថ្មី
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកទទួលព្រះវិហារចំណាស់នៅលើកំពូលភ្នំបូកគោពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គ្រីស្តបរិស័ទនៅកម្ពុជាអរគុណរាជរដ្ឋាភិបាល 
លោកអភិបាលអូលីវីយេ "ការិយាល័យនីមួយៗធ្វើឲ្យមានជីវិតរស់រវើក ក្នុងព្រះសហគមន៍"
ពិធីចែកសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យលាភីចំនួន ៧៥នាក់នៃវិទ្យាស្ថានសន្តប៉ូល
លោកអភិបាល អូលីវីយេ៖ ត្រូវមានកម្លាំងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមទៅមុខជានិច្ច