អធិដ្ឋាន២៤ម៉ោងថ្វាយព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញ
សាលាអប់រំពិសេសនៃការលូតលាស់ជួយដល់កុមារអូទីស៊ឹម
សិក្ខាសាលាស្តីអំពី "អាពាហ៍ពិពាហ៍”
ភូមិភាគបាត់ដំបងទទួលបេក្ខជនបេក្ខនារី៤៩ នាក់ ក្នុងពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក
បេក្ខជន៥៦នាក់ ទទួលពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក
ព័ត៌មានថ្មី
អធិដ្ឋាន២៤ម៉ោងថ្វាយព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញ
សាលាអប់រំពិសេសនៃការលូតលាស់ជួយដល់កុមារអូទីស៊ឹម
សិក្ខាសាលាស្តីអំពី "អាពាហ៍ពិពាហ៍”
ភូមិភាគបាត់ដំបងទទួលបេក្ខជនបេក្ខនារី៤៩ នាក់ ក្នុងពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក
បេក្ខជន៥៦នាក់ ទទួលពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក