លោកបូជាចារ្យម៉ារីយ៉ូ ហ្គេហ្ស៊ី នឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
បេក្ខជន១៩រូបទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារព្រះកុមារយេស៊ូ
បេក្ខជនដែលទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស ត្រូវធ្វើជាមនុស្សថ្មី ដើម្បីកសាងព្រះសហគមន៍
សមាជិកគណៈកម្មការព្រះសហគមន៍សន្តៈយ៉ូសែបផ្សារតូចទៅទស្សនកិច្ច នៅភូមិភាគច័ន្ទបុរី
កញ្ញាម៉ៅសាវ៉េត៖ ជំនឿពីជីដូនជីតាគឺជាជ្រុងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណ
ព័ត៌មានថ្មី
លោកបូជាចារ្យម៉ារីយ៉ូ ហ្គេហ្ស៊ី នឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
បេក្ខជន១៩រូបទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះវិហារព្រះកុមារយេស៊ូ
បេក្ខជនដែលទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស ត្រូវធ្វើជាមនុស្សថ្មី ដើម្បីកសាងព្រះសហគមន៍
សមាជិកគណៈកម្មការព្រះសហគមន៍សន្តៈយ៉ូសែបផ្សារតូចទៅទស្សនកិច្ច នៅភូមិភាគច័ន្ទបុរី
កញ្ញាម៉ៅសាវ៉េត៖ ជំនឿពីជីដូនជីតាគឺជាជ្រុងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណ