សម្តេចប៉ាបប្រកាសតែងតាំងកាឌីណាល់ថ្មីចំនួន៥រូប
មេក្រុមយុវជនភូមិភាគភ្នំពេញជួបជុំគ្នារិះគិតអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ
បោះជំរុំក្រុមកាយឫទ្ធិ​នៅតំបន់ភ្នំពេញ
ទិវានៃការត្រាស់ហៅលើកទី៥៤នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា
ល្បាត​ព្រៃ​ដើម្បី​កូន​ចៅ​ជំនាន់​ក្រោយ
ព័ត៌មានថ្មី
សម្តេចប៉ាបប្រកាសតែងតាំងកាឌីណាល់ថ្មីចំនួន៥រូប
មេក្រុមយុវជនភូមិភាគភ្នំពេញជួបជុំគ្នារិះគិតអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ
បោះជំរុំក្រុមកាយឫទ្ធិ​នៅតំបន់ភ្នំពេញ
ទិវានៃការត្រាស់ហៅលើកទី៥៤នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា
ល្បាត​ព្រៃ​ដើម្បី​កូន​ចៅ​ជំនាន់​ក្រោយ