ព្រះសហគមន៍បង្ហាញពីទស្សនវិស័យ​​បម្រើអ្នកក្រីក្រតាមរយៈវិស័យអប់រំ និងសហគ្រិនសង្គម
បេក្ខជន២០នាក់ទទួលពិធី​សុំចូលព្រះសហគមន៍(ជំហ៊ានទីមួយ)
គ្រីស្ត​បរិស័ទចម្រុះជាតិសាសន៍​ចំនួន៣៧​នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស
គ្រូពេទ្យកូរ៉េ ចាប់ដៃគូរជាមួយការិយាល័យសុខភាពព្រះសហគមន៍ភ្នំពេញ​
ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញ​​យកចិត្ត​ទុកដាក់​យ៉ាងខ្លាំងអំពីសិទ្ធិកុមារ
ព័ត៌មានថ្មី
ព្រះសហគមន៍បង្ហាញពីទស្សនវិស័យ​​បម្រើអ្នកក្រីក្រតាមរយៈវិស័យអប់រំ និងសហគ្រិនសង្គម
បេក្ខជន២០នាក់ទទួលពិធី​សុំចូលព្រះសហគមន៍(ជំហ៊ានទីមួយ)
គ្រីស្ត​បរិស័ទចម្រុះជាតិសាសន៍​ចំនួន៣៧​នាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស
គ្រូពេទ្យកូរ៉េ ចាប់ដៃគូរជាមួយការិយាល័យសុខភាពព្រះសហគមន៍ភ្នំពេញ​
ព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញ​​យកចិត្ត​ទុកដាក់​យ៉ាងខ្លាំងអំពីសិទ្ធិកុមារ