ព័ត៌មានភូមិភាគភ្នំពេញ

ព្រះវិហារព្រះបេះដូងព្រះយេស៊ូ សម្ពោធជួងថ្មី

លោកបូជាចារ្យវីរៈជ័យ កាត់ខ្សែបូសម្ពោធជួងនៅ_ផ្លូវ_ត្រី 12-03-2019

កណ្តាលៈ ព្រះវិហារ​ព្រះបេះដូង​ព្រះយេស៊ូ នៅ​ផ្លូវត្រី​នៃមណ្ឌល​សកម្ម​ភាព​ទម្លេមេគង្គ បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី សម្ពោធ​ជួង​ព្រះវិហារ​ ក្នុងឱកាសបុណ្យ​រំឭកដល់​លោក​បូជាចារ្យ​ហ្រ្វង់ស្វ័រ​ ត្រឿង ប៊ូយៀប​ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី១២ មីនា

ចុចអាន