ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យគោរព ទារកដ៏ស្លូតត្រង់ ជាមរណៈសាក្សី អត្ថបទទី ១យ៉ូហាន ១,៥-២,២ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ២,១៣-១៨ព្រះ‌យេស៊ូភៀសខ្លួនទៅនៅស្រុកអេស៊ីប 13 កាលពួកហោរា‌ចារ្យចាកចេញផុតទៅ ទេវតា*របស់ព្រះ‌អម្ចាស់មកប្រាប់លោកយ៉ូសែប

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យគោរពសន្តយ៉ូហាន ជាគ្រីស្តទូត និងជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អ១យ៉ូហាន ១,១-៤ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ២០,១-៨ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌ជន្មរស់ឡើងវិញ 1 នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ កាលនៅងងឹតនៅឡើយ នាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដា‌ឡាចេញដំណើរឆ្ពោះទៅផ្នូរ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ ១សាម៉ូអែល ១,២៤-២៨ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា១,៤៦-៥៦ទំនុក‌តម្កើងរបស់នាងម៉ារី 46 ពេលនោះ នាងម៉ារីថ្លែងឡើងថា៖«ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកតម្កើងព្រះ‌អម្ចាស់*47 ខ្ញុំមានចិត្តអំណរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះព្រះ‌ជាម្ចាស់ជាព្រះ‌សង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ48 ព្រះ‌អង្គទតមើលមកខ្ញុំដែលជាអ្នកបម្រើដ៏ទន់‌ទាបរបស់ព្រះ‌អង្គអំណើះតទៅ មនុស្សគ្រប់ជំនាន់នឹងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលពិតមែន49

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ បទចម្រៀង ២,៨-១៤ ឬ សេផានី៣,១៤-១៨កព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ នាងម៉ារីទៅសួរសុខទុក្ខនាងអេលី‌សាបិត 39 នៅគ្រានោះ នាងម៉ារីប្រញាប់‌ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិមួយ នៅតំបន់ភ្នំ ក្នុងស្រុកយូដា។ 40

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ អេសាយ ៧,១០_១៤ ព្រះបន្ទូលដំណឺងល្អ លូកា ១,២៦_៣៨ 26ប្រាំមួយខែក្រោយមក ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលអោយទៅភូមិណាសារ៉ែត ក្នុងស្រុកកាលីឡេ 27ដើម្បីជួបនឹងស្ដ្រីក្រមុំព្រហ្មចារីម្នាក់

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យរំលឹក សន្ត យ៉ូហាន នៃព្រះឈើឆ្កាង ជាបូជាចារ្យ និងជាគ្រូបាធ្យាយព្រះសហគមន៍ អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤៨,១៧-១៩ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យរំលឹក សន្តី លូស៊ី ជាព្រហ្មចារី និង មរណៈសាក្សី អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤១,១៣-២០ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១១,១១-១៥

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ២០១៨

អត្ថបទទី១ អេសាយ ៤០,១-១១ទំនុកតម្កើង លេខ ៩៦,១-៣.១០-១២ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ១៨,១២-១៤ 12«តើអ្នករាល់គ្នាយល់យ៉ាងណា ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានចៀមមួយរយក្បាល ហើយចៀមមួយវង្វេងបាត់?។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ អេសាយ ៣៥,១-១០ទំនុកតម្កើង លេខ៨៥, ៩-១៤ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ លូកា ៥,១៧-២៦ 17ថ្ងៃមួយ ព្រះយេស៊ូកំពុងតែបង្រៀនបណ្ដាជន មានពួកខាងគណៈផារីស៊ី

ចុចអាន