ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទុលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ១,១៤-២០ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅសិស្សបួនរូប 14 ក្រោយគេចាប់លោកយ៉ូហានយកទៅឃុំ‌ឃាំង ព្រះ‌យេស៊ូយាងទៅស្រុកកាលី‌ឡេ ហើយប្រកាសដំណឹង‌ល្អ*របស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់។15 ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលថា៖ «ពេលកំណត់មកដល់ហើយ រីឯព្រះ‌រាជ្យ*របស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ក៏មកជិតបង្កើយដែរ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យព្រះយេស៊ូទទួលជ្រមុជទឹកព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា៣,១៥-១៦.២១-២២ 15ប្រជាជននៅតែរង់ចាំហើយគេរិះគិតក្នុងចិត្ដគ្រប់ៗគ្នាថា ប្រហែលលោកនេះទេដឹងជាព្រះគ្រិស្ដ!។ 16លោកយ៉ូហានមានប្រសាសន៍ប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាថា៖ «ខ្ញុំធ្វើពិធីជ្រមុជអោយអ្នករាល់គ្នាក្នុងទឹក ប៉ុន្ដែ លោកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងខ្ញុំ ជិតមកដល់ហើយ។ ខ្ញុំមានឋានៈទាបណាស់

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៥,១៤-២១ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ៣,២២-៣០22បន្ទាប់មក ព្រះយេស៊ូយាងទៅស្រុកយូដាជាមួយពួកសិស្ស។ ព្រះអង្គស្នាក់នៅទីនោះជាមួយគេព្រមទាំងជ្រមុជទឹកអោយបណ្ដាជនផង។ 23រីឯលោកយ៉ូហានវិញ លោកក៏ជ្រមុជទឹកអោយគេ នៅអេណូន

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៥,៥_១៣ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ៥,១២_១៦ ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សឃ្លង់ម្នាក់ឲ្យជា 12 ព្រះ‌យេស៊ូគង់នៅក្នុងក្រុងមួយ មានមនុស្សឃ្លង់ម្នាក់ឃើញព្រះ‌អង្គ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្តបទទី១ ១យ៉ូហាន ៤,១៩_៥,៤ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ៤,១៤_២២ អ្នកភូមិណាសា‌រ៉ែតបដិសេធមិនព្រមទទួលព្រះ‌អង្គ 14 ព្រះ‌យេស៊ូយាងត្រឡប់ទៅស្រុកកាលី‌ឡេវិញ ប្រកបដោយឫទ្ធា‌នុភាពរបស់ព្រះ‌វិញ្ញាណ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១ យ៉ូហាន ៤,១១-១៨ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៤៥-៥២ព្រះយេស៊ូយាងលើទឹកសមុទ្រ (ម៉ាថាយ ១៤.២២-៣៣ យ៉ូហាន ៦.១៥-២១) 45 រំពេចនោះ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៤,៧-១០ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៣៤-៤៤ 34កាលព្រះយេស៊ូយាងឡើងពីទូកមក ទតឃើញមហាជនច្រើនយ៉ាងនេះ ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរគេពន់ពេកណាស់ ព្រោះអ្នកទាំងនោះប្រៀបបីដូចជាចៀម ដែលគ្មានគង្វាលថែទាំ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៣,២២_៤,៦ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ៤,១២_១៧.២៣_២៥ព្រះ‌យេស៊ូចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹង‌ល្អនៅស្រុកកាលី‌ឡេ 12 កាលព្រះ‌យេស៊ូជ្រាបដំណឹងថា គេបានចាប់លោកយ៉ូហានយកទៅឃុំ‌ឃាំងហើយ ព្រះ‌អង្គក៏ភៀសចេញទៅស្រុកកាលី‌ឡេ។13 ព្រះ‌អង្គចាកចេញពីភូមិណាសា‌រ៉ែត ទៅស្នាក់នៅក្រុងកាពើ‌ណិម

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យព្រះយេស៊ូសម្តែងព្រះអង្គអត្ថបទី១ អេសាយ ៦០,១-៦អត្ថបទទី២ អេភេសូ ៣,២-៣ក.៥-៦ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ២,១-១២ពួកហោរា‌ចារ្យមកថ្វាយ‌បង្គំព្រះ‌ឱរសយេស៊ូ 1 ព្រះ‌យេស៊ូប្រសូតនៅភូមិបេថ្លេ‌ហិមក្នុងស្រុកយូដា នារជ្ជ‌កាលព្រះ‌បាទហេរ៉ូដ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន 3,11-21ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ១,៤៣-៥១43 លុះថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀត ព្រះ‌យេស៊ូសព្វព្រះ‌ហឫទ័យយាងទៅស្រុកកាលី‌ឡេ។ ព្រះ‌អង្គបានជួបលោកភីលីព ហើយមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគាត់ថា៖ «សូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំ»។44

ចុចអាន