ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៩,៣៨-៤០ ៣៨ លោកយ៉ូហានទូលព្រះអង្គថា៖ «ព្រះគ្រូ! យើងខ្ញុំបានឃើញបុរសម្នាក់ដេញអារក្ស ក្នុងនាមព្រះគ្រូ។ យើងខ្ញុំបានឃាត់គេ ព្រោះគេមិនមកតាមយើងខ្ញុំទេ»។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៩,៣០_៣៧ព្រះ‌យេស៊ូប្រកាសសាជាថ្មីអំពីព្រះ‌អង្គត្រូវសោយទិវង្គត 30 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចាកចេញពីទីនោះជាមួយពួកសិស្ស* កាត់តាមស្រុកកាលី‌ឡេ។ ព្រះ‌អង្គមិនសព្វព្រះ‌ហឫទ័យឲ្យនរណាដឹងឡើយ។ 31 ព្រះ‌អង្គបង្រៀនពួកសិស្សឲ្យដឹងថា បុត្រមនុស្ស*នឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មនុស្សលោក

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៨,២២-២៦ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យភ្លឺ 22 ព្រះ‌យេស៊ូ និងពួកសិស្ស*ធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិបេត‌សៃ‌ដា។ នៅពេលនោះ មានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកគាល់ព្រះ‌អង្គ ហើយទូល‌អង្វរសូមឲ្យព្រះ‌អង្គពាល់គាត់។ 23

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៨,១៤-២១ពុត‌ត្បុតរបស់ពួកគណៈផារី‌ស៊ី និងពុត‌ត្បុតរបស់ស្ដេចហេរ៉ូដ 14 ពួកសិស្សភ្លេចយកនំប៉័ងទៅជាមួយ។ ក្នុងទូកគេមាននំប៉័ងតែមួយដុំប៉ុណ្ណោះ។15 ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌បន្ទូលដាស់‌តឿនគេថា៖ «ចូរអ្នករាល់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននឹងមេម្សៅរបស់ពួកផារី‌ស៊ី* ព្រមទាំងមេម្សៅរបស់ស្ដេចហេរ៉ូដ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩

ព្រះបើគម្ពីរ ដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៨,១១-១៣ ពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ីចង់ឃើញការ‌អស្ចារ្យ 11 ពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី*មកដល់ ហើយនាំគ្នាជជែកជាមួយព្រះ‌យេស៊ូ ដើម្បីល្បង‌លមើលព្រះ‌អង្គ គេសូមឲ្យព្រះ‌អង្គសម្តែងទីសម្គាល់ដ៏អស្ចារ្យអ្វីមួយបញ្ជាក់ថា

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,៣១_៣៧ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សគថ្លង់ម្នាក់ឲ្យ‌ជា 31 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចេញពីតំបន់ក្រុងទីរ៉ូស កាត់តាមតំបន់ក្រុងស៊ីដូន និងតំបន់ស្រុកដេកា‌ប៉ូល ឆ្ពោះទៅសមុទ្រកាលី‌ឡេវិញ។ 32 គេនាំបុរសថ្លង់ម្នាក់មកគាល់ព្រះ‌អង្គ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹក សន្ត ស៊ីរីល ជាបព្វជិត និង សន្ត មេតូឌីអូស ជាអភិបាលព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,២៤-៣០ត្រីសាសន៍ដទៃម្នាក់ជឿព្រះ‌យេស៊ូ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,១៤_២៣មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមិនបរិសុទ្ធ 14 បន្ទាប់មក ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅបណ្ដា‌ជនមកម្ដងទៀត រួចមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគេថា៖ «ចូរស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ហើយយល់ឲ្យច្បាស់ថា 15

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៧,១-១៣ពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី និងទំនៀម‌ទម្លាប់ 1 មានពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី* និងអាចារ្យ*ខ្លះ នាំគ្នាមកពីក្រុងយេរូ‌សាឡឹមទៅជួបព្រះ‌យេស៊ូ។2 គេឃើញសិស្ស*របស់ព្រះ‌អង្គខ្លះបរិ‌ភោគអាហារ ដោយដៃមិនបរិសុទ្ធ*

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹកព្រះនាងម៉ារីនៅលូដ៍ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៥៣-៥៦ ៥៣ កាលព្រះយេស៊ូ និង ពួកសិស្សបានឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងក្នុងស្រុកគេនេសារ៉ែតហើយ គេក៏នាំគ្នាចតទូក។ ៥៤ ព្រះអង្គយាងឡើងលើគោកជាមួយសិស្សពេលនោះ

ចុចអាន