កំរងរូបភាព

ថ្ងៃសុក្រ​ពិសិដ្ឋ​នៅព្រះសហគមន៍ភ្នំបូកគោ​ ថ្ងៃទី​១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩

[gallery type="slideshow" ids="4488,4489,4490,4491,4492,4493,4494,4495,4496,4497,4498,4499,4500,4501,4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,4512,4513,4514,4515,4516,4517,4518,4519,4520,4521,4522,4523,4524,4525,4526,4527,4528,4529,4530,4531,4532,4533,4534,4535,4536,4537,4538,4539,4540,4541,4542,4543,4544,4545,4546,4547,4548,4549,4550,4551,4552,4553,4554,4555"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

ពិធីបុណ្យ ប្រសិទិ្ធពរលើប្រេង នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក សន្តសិលា និងសន្តប៉ូល ០៩ មេសា ២០១៩

[gallery type="slideshow" ids="4463,4462,4461,4460,4459,4458,4457,4456,4455,4454,4453,4452,4451,4450,4449,4448,4447,4446,4445,4444,4443,4442,4441,4440,4439,4438,4437,4436,4435,4434,4433,4432,4431,4430,4429,4428,4427,4426,4425,4424,4423"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបងបានប្រារព្វពិធីបុណ្យ លើកតម្កើងព្រះយេស៊ូ រងទុក្ខលំបាក (បុណ្យហែរស្លឹក) យ៉ាងឧឡារឹក

[gallery type="slideshow" ids="4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266,4267,4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283,4284,4285,4286,4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298,4299,4300,4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307,4308,4309,4310,4311,4312,4313,4314,4315,4316,4317,4318,4319,4320,4321,4322,4323,4324,4325,4326,4327,4328,4329,4330,4331,4332,4333,4334,4335,4336,4337,4338,4339,4340,4341,4342,4343,4344,4345,4346,4347,4348,4349,4350,4351,4352,4353,4354,4355,4356,4357,4358,4359,4360,4361,4362,4363,4364,4365,4366,4367,4368,4369,4370,4371,4372,4373,4374,4375,4376,4377,4378,4379,4380,4381,4382,4383,4384,4385,4386,4387,4388,4389,4390,4391,4392,4393,4394,4395,4396,4397,4398,4399"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

កម្រងរូបភាពនៃការឆ្លងព្រះវិហារនៅព្រះសហគមន៍ជុំគីរី (កំពត)

[gallery type="slideshow" link="file" ids="4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4049,4050,4051,4052,4053,4054,4055,4056,4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4064,4065,4066,4067,4068,4069,4070,4071,4072,4073,4074,4075,4076,4077,4078,4079,4080,4081,4082,4083,4084,4085,4086,4087,4088,4089,4090,4091,4092,4093,4094,4095,4096,4097,4098,4099,4100,4101,4102,4103,4104,4105,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115,4116,4117,4118,4119,4120,4121,4122,4123,4124,4125,4126,4127,4128,4129,4130,4131,4132,4133,4134,4135,4136,4137,4138,4139,4140,4141,4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4160,4161,4162,4163,4164,4165,4166,4167,4168,4169,4170,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4178,4179,4180,4181,4182,4183,4184,4185,4186,4187,4188,4189,4190,4191,4192,4193,4194,4195,4196,4197,4198,4199,4200,4201,4202,4203,4204,4205,4206,4207,4208,4209,4210,4211"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

ពិធីថ្វាយអភិបូជា ជំហានទី២ សម្រាប់ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគ ភ្នំពេញ

[gallery type="slideshow" ids="3844,3845,3846,3847,3848,3849,3850,3851,3852,3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895,3896,3897,3898,3899,3900,3901,3902,3903,3904,3905,3906,3907,3908,3909,3910,3911,3912,3913,3914,3916,3917,3918,3919,3920"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

កម្រងរូបបូជនីយ៍ចររបស់យុវជនភូមិភាគភ្នំពេញ ក្រោមការដឹកនាំដោយលោកអភិបាលអូលីវីយ៉េ

[gallery type="slideshow" link="file" ids="3358,3359,3360,3361,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378,3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,3387,3388,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3400,3401,3402,3403,3404,3405,3406"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបងបានប្រារព្វពិធីបុណ្យ ស្តេចហោរ៉ាទាំង៣ ធ្វើដំណើរស្វែងរកព្រះយេស៊ូកុមារ

[gallery type="slideshow" link="file" ids="3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289,3290,3291,3292,3293,3294,3295,3296,3297,3298,3299,3300,3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3312,3313,3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

ការប្រារព្វពិធីបុណ្យព្រះយេស៊ូប្រសូត នៅព្រះសហគមន៍ បាត់ដំបង ថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូរ ឆ្នាំ២០១៨

[gallery type="slideshow" link="file" ids="3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,3078,3079,3080,3081,3082,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3089,3090,3091,3092"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង​ សម្តែងសិល្បៈអបអរបុណ្យព្រះយេស៊ូប្រសូត នៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

[gallery type="slideshow" link="file" ids="3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3058,3059,3060,3061,3062"]

ចុចអាន