កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីទទួលអគ្គសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្តរបស់កុមារ៉ាកុមារីចំនួន៣៨នាក់ដែលមកពីព្រះសហគមន៍គង្វាលដ៏សប្បុរសរោងចក្រថ្ងៃទី១២មីនា២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.