កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បុណ្យគោរពព្រះនាងម៉ារីមិនជំពាក់បាប និងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការត្រាស់ហៅលើកទី៦៦ ក្រោយប្រធានបទ "គ្រួសារគឺជាមូលដ្ឋានគ្រីះនៃការត្រាស់ហៅ" នៅព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.