កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
រូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាត នៃព្រះវិហារ តាហែន ក្នុងពិធី បុណ្យលើកតម្កើងព្រះយេស៊ូរងទុក្ខលំបាក (បុណ្យហែស្លឹក) ឬបុណ្យព្រះយេស៊ូយាងចូលក្រុងយេរ៉ូសាឡឹម
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.