កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អធិដ្ឋានប្រចាំខែ និងអភិបូជាសម្រាប់អបអរព្រះយេស៊ូប្រសូត ព្រមទាំងសួស្តីឆ្នាំថ្មី 2018 នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកព្រះមាតា នៃសន្តិភាព អរីយ្យក្សត្រ កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ធ្នូ ២០១៧។
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.