កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីប្រសិទ្ធិពរលើប្រេង ធ្វើនៅព្រះសហគមន៍ភ្នំពេញថ្មី(ដីថ្មី) ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកអភិបាល បូជាចារ្យ និងគ្រីស្តបរិស័ទទាំង ៣ភូមិភាគប្រមាណជា ៦០០នាក់ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៥
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.