កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
មហាសនិ្នបាតនៅក្នុងឆ្នាំនៃគ្រួសារ ក្រោមប្រធានបទ៖ “អ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់តែងតែអត់ឱនឲ្យគេ ជឿ សង្ឃឹម ទ្រាំទ្រក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ។ បន្ទាប់មកមានអភិបូជាដើម្បីបញ្ចប់មហាសន្និបាតនេះ ០៥-០៨ មករា ២០១៨។
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.