កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច បានរៀបចំពិធីថ្វាយអភិបូជាអរព្រះគុណ និងលេីកតម្កេីងព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប២៥ឆ្នាំ នៃព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច ។ ក្ន
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.