កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីបុុណ្យលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខ។ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.