កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
លោកអភិបាល អូលីវីយេ អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នងមរណទុក្ខគ្រួសារសពឯកឧត្តមបណ្ឌិតមិនឃិន អតិតរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.