កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ៨០នាក់ទទួលពិធីចូលព្រះសហគមន៍ (ជំហានទី១ នៃអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹក) នៅព្រះសហគមន៍ចំការទៀងនខេត្តតាកែវ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.