កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
សិក្ខាសាលាស្តីអំពី "វគ្តបំប៉នខ្លី អំពីក្បាច់របាំបុរាណខ្មែរ និងអំពីរបៀបទាក់ទងផ្សេងៗនិងសិល្បៈ" រៀបចំដោយមណ្ឌលសិល្បៈកាតូលិកភូមិភាពភ្នំពេញ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៦-០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.