កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
លោកអភិបាលអូលីវីយេបានធ្វើការបង្ហាញអំពី ព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជានិងថ្វាយអភិបូជា ជាមួយជនជាតិបារាំងជាង៦០នាក់នៅលើកប៉ាល់ក្បែរផ្សាររាត្រីភ្នំពេញ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.