កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យរបស់លោកឧបដ្ឋាកមួងរស់ ក្រុងបាត់ដំបងថ្ងៃទៅ០៦ធ្នូឆ្នាំ២០១៤
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.