កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
រាត្រីបុណ្យចម្លង និងអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹក នៅព្រះសហគមន៍សន្តយ៉ូសែបផ្សារតូច ០៤ មេសា ២០១៥ អាលេលូយ៉ា ! ព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មដ៏រុងរឿងវិញហើយ អាលេលូយ៉ា ! អាលេលូយ៉ា ! អាលេលូយ៉ា !
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.