កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
1. បងប្រុស និង បងស្រី ទៅតាមភូមិសួរសុខទុក្ខកូនក្មេង ព្រមទាំងបានបង្រៀន ភាសាអង់គ្លេស កាលពី ថ្ងៃទី១ខែ៣ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅភូមិត្រពាំងម្រះ ឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.