កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បេក្ខជនដែលត្រៀមទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅយប់បុណ្យចម្លងខាងមុខនៅក្នុងមណ្ឌលសកម្មភាពកំពត-កែប ធ្វើនៅជុំគិរីថ្ងៃទី២២មីនា២០១៥
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.