កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
លោកអភិបាល Olivier អភិបាលភូមិភាគរាជធានីភ្នំពេញបានឱ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី 6 ខែមីនាឆ្នាំ 2016 ថា មនុស្សពេញវ័យ 80 នាក់ទទួលបានការស្វាគមន៍ជាផ្លូវការថាជា catechumenate Lady of smile church
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.