កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អគ្គសញ្ញាលាបផ្ងាស ៩៩នាក់ ក្នុងនោះមាន ២៧មកពីគ្រួសារពុទ្ធបរស័ទ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកចំប៉ា ១៩ មិថុនា ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.