កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
លោកអភិបាលអូលីវីយេ ប្រារព្វអភិបូជា ក្នុងរដូវរង់ចាំ ជាមួយគ្រីស្តបរិស័ទ នៃសហគមន៍និយាយភាសាអង់គ្លេស ថ្ងៃ ០៤ ធ្នូ ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.