កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
លោក អុីវ រ៉ាមូស អតីតអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគភ្នំពេញ ថ្វាយអភិបូជានៅ លើគ្រៃ ក្នុងផ្ទះស្លឹក
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.