កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ព្រះសហគមន៍មណ្ឌលគិរីបាននាំយុវជន និងយុវនារីទៅលេងនៅកន្លែងរមនីយដ្ឋានមួយ រួមទាំថ្វាយអភិបូជា អបអរសាទរ បុណ្យចូលឆ្នាំសកល ន៨ងមានលេងល្បែង កំសាន្តផ្សេងៗ កាលពីថ្ងៃទី១ មករា ២០១៨។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.