កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បុណ្យហែរស្លឹក អបអរសាទរព្រះយេស៊ូយាងចូលក្រុងយេរូសាឡឹម នៅព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារីញញឹម ចំការទៀង ២០ មីនា ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.