កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ក្នុងឱកាសអបអរសាទរបុណ្យព្រះយេស៊ូប្រសូត ព្រះសហគមន៍កាតូលិកមណ្ឌលសកម្មភាព កំពត _កែប បានរៀបចំដំណើរសួរសុខទុក្ខ អ្នកជាប់ឃុំចំនួនជាង ៥០០ ក្នុងនោះស្ត្រីជាង៣០ នាក់ នៅពន្ធនាគារខេត្តកំពត
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.