កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២៥ ខែ០២ ឆ្នាំ២០១៥, សិក្ខាសាលា ស្តីពី សប្តាហ៍សុខដមរម្យនា អន្តរជំនឿសាសនាពិភពលោក ក្រោមអធិបតីភាព របស់ឯកឧត្តបណ្ឌិត មិន ឃិន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.