កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីបុណ្យហែរស្លឹក រំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូយាងចូលទីក្រុងយេរ៉ូសាឡឹម នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តយូសែប ផ្សារតូច។ ថ្ងៃទ ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.