កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ល្ងាចថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង៥ នៅព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានប្រារពពិធីបុណ្យព្រះនាងម៉ារីជាទីពុំនឹងពុំនាក់
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.