កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បេក្ខជន ដែលបញ្ចប់កម្មវិធីអប់រំជំនឿតាមព្រះសហគមន៍កាតូលិក ទទួល "បុណ្យ រុងរឿង" តាមប្រពែណីព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅបាត់ដំបងពីដើម។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.