កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីទទួលអគ្គសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្តរបស់កុមារ៉ាកុមារីចំនួន១៨នាក់មកពីមណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេរបាសាក់ ធ្វើនៅព្រះសហគមន៍សន្តីតេរេហ្សាបឹងឈូកថ្ងៃទី១៣មីនា២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.