កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អភិបូជានិងសំណាកធម៌ក្នុងរដូវអប់រំពិសេសសម្រាប់និស្សិតដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលនិស្សិតកាតូលិកក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទៅ០២មីនា២០១៦ ដែលលណែនាំដោយលោកអភិបាលអូលីវីយេ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.