កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
៨នាក់ ទទួលអគ្គលាបថ្ងាសនៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក ក្តីកណ្តាល ០៨ ឧសភា ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.