កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
កាលពីថ្ងៃទី៥ មិថុនា ២០១៦ នៅព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានរៀបចំកម្មវិធីបើវគ្គការប្រកួត បាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ លោកអភិបាល គីគេ ហ្វីការេដូ ជាអភិបាលនៃភូមិភាគបាត់ដំបង
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.